Handelingen 13: 13 t/m 52 – Handelingen 14
13: 52 De achterblijvende leerlingen waren vervuld van vreugde en van de Heilige Geest.
14: 3 Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen tekenen en wonderen te laten verrichten. NBV
Na de indrukwekkende gebeurtenis in het paleis van Sergius Paulus hadden Barnabas en Paulus besloten Cyprus te verlaten. Met een vrachtschip werd de oversteek naar Klein-Azië gemaakt. In Perge staken zij hun voeten weer aan wal. Johannes, die hun vergezelde, keerde terug naar Jeruzalem.

Vanuit Perge reisden de zendelingen verder naar Antiochië in Pisidië. Eenmaal aangekomen gingen zij op sabbat naar de synagoge. Traditiegetrouw worden de gebeden en de wet door de overste voorgelezen. Daarna wordt de boekrol gebracht en wordt het schriftgedeelte gelezen. En dan is daar het uitnodigend gebaar: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ Paulus stond op, gebaarde om stilte en zei: ‘Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb (13:15, 16).

En Paulus had veel te zeggen. Hij vertelde van God van het volk Israël,  van het beloofde land, hoe God keer op keer naar hun voorouders heeft omgezien. De spanning onder de luisteraars stijgt, waar wil Paulus in zijn toespraak naar toe? Paulus windt er geen doekjes om. Hij vertelt dat uit het geslacht van David God de Zaligmaker heeft doen voortkomen. De spanning loopt op in de synagoge. Jezus? Hij zou de Messias zijn? Hoe kan het dan dat hun leiders Jezus een verleider hebben genoemd? Paulus kent hun denken, ziet hun verwarring. Zijn gebed klimt omhoog: ‘Heere open hun ogen, opdat zij zien’ (Filipp.3:7).

Eenmaal buiten wacht hen een verrassing. Vele synagoge bezoekers zijn blijven staan, de prediking heeft hen geraakt, maar ze begrijpen er nog weinig van. Opnieuw prediken zij de blijde boodschap. De Heilige Geest is aan het werk en velen bekeren zich en in heel Pisidië wordt de naam van Jezus genoemd. Maar de Joden zijn woedend! Zij zien Paulus en Barnabas als godlasteraars en hitsen de vrouwen tegen hen op. Niet zonder resultaat, er ontstaat verdeeldheid. Dood hen! Stenen worden gezocht. Ze vertrekken, niet om moedeloos naar huis te keren, maar om opnieuw gehoor te geven aan de zendingsopdracht die God hen heeft gegeven.

Ze reizen verder naar Ikonium. Dertig kilometer van Ikonium ligt Lystre. Een synagoge is er niet te vinden, de inwoners van Lystre dienen de goden Zeus en Hermes. In deze heidense omgeving vertelt Paulus van Jezus, hoe God Zijn Zoon heeft gezonden, hoe Jezus door Israël trok en vele mensen heeft genezen. Onder de toehoorders zit een man, verlamd vanaf zijn geboorte. Het geloof groeit in het hart van deze man. De groeiende belangstelling ontgaat Paulus niet. ‘Daarom riep hij hem toe: ‘Kom overeind en ga op uw benen staan!’ De man sprong op en begon te lopen.’(14:10). Een rumoer breekt in alle hevigheid los. De menigte denkt dat Zeus en Hermes in Paulus en Barnabas zijn teruggekeerd. Ze brengen offers aan Paulus en Barnabas en brengen hen eer. De zendelingen schrikken, dit is niet de bedoeling. Alleen God mag geëerd worden, zij zijn mensen net als de inwoners van Lystre. De teleurstelling is groot voor de inwoners. De stemming slaat om. Ze voelen zich beetgenomen. De eerste stenen suizen door de lucht en komen als een slagregen neer op Paulus. Ze denken dat hij dood is en slepen hem de stad uit. Vrienden willen de ‘dode Paulus’ begraven maar ontdekken dat hij nog leeft!

Een dag na de steniging gaan Paulus en Barnabas naar Derbe om daar het evangelie te verkondigen. Een warm onthaal in Derbe. Vervolgens reizen ze terug: Lystre, Ikonium en Antiochië. Ze komen in Pamfylië, waar ze in Perge de heilsboodschap verkondigen. Vervolgens reizen ze verder naar Attalia. Vandaar gaan ze per schip naar Antiochië. ‘Daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe Hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend.’ (14:27) De eerste zendingsreis is volbracht.

Volgende week: Verwarring alom