Handelingen 7: 54 t/m 8: 3 1 En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. 2 En godvrezende mannen droegen Stefanus samen [naar het graf] en bedreven grote rouw over hem. 3 En Saulus begon de gemeente te verwoesten, hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. (HSV)

De komende weken zijn wij op reis met Paulus. De eerste keer dat wij Paulus, toen nog Saulus, tegenkomen in de Bijbel zien we een hele donkere kant van Saulus. En dat is nog heel zwak uitgedrukt. Gelukkig is de reis met Paulus groter, dan de reis met Saulus. We maken ook kennis met Stefanus.
Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk in de naam van God.
Hij was ook één van de zeven Griekse leiders in de gemeente van Jeruzalem. Stefanus was een vurig redenaar (Hand.7). De apostelen waren ook wel vrijmoedig in het spreken, maar spraken toch met nodige voorzichtigheid. Maar Stefanus viel het Joodse religieuze gevestigde orde frontaal aan. Hij laat duidelijk merken dat de gevestigde orde het zicht op God totaal kwijt was geraakt.
De geestelijke leiders van het Sanhedrin, (de Joodse hoge raad) werden woedend. Hun harten barstten van woede, ze begonnen te knarsetanden. Ze wilden geen woord meer van Stefanus horen. Hij moet dood en wel onmiddellijk. De leiders stormen op Stefanus af en drijven hem de stad uit om hem te stenigen. Het Sanhedrin nam hiermee een groot risico. De Romeinse bezetter duldde niet dat de mensen de doodstraf ontvingen zonder dat er een rechtspraak was geweest. Maar de woede van de Joodse hoge raad was te groot. Het risico nemen ze maar voor lief. Om iemand ter dood veroordelen waren er twee getuigen nodig. Deze getuigen waren ook de eersten die verantwoordelijk waren voor het uitvoeren van het vonnis. De steniging bestond uit drie fasen: eerst werd de veroordeelde door de eerste getuige in een afgrond geduwd, daarna hief de tweede getuige een grote steen boven het hoofd en liet de steen op de borstkas van de veroordeelde vallen. Als de veroordeelde dan nog leefde mochten alle omstanders stenen rapen en gooien totdat de persoon was overleden. Twee rechters moesten de steniging bijwonen. En volgens de regels van het Sanhedrin moesten de getuigen vervolgens hun mantels aan de voeten de rechters leggen om duidelijk te maken dat de executie onder verantwoording viel van de rechters. ‘De getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette (vs.58). En daar hebben we Saulus. De rol van Saulus bij de steniging van Stefanus veranderde van een onschuldige jongeman als toeschouwer in een wraakzuchtig, verantwoordelijk rechter. Het Griekse woord ‘jongeman’ werd gebruikt voor mannen tot veertig jaar. Waarschijnlijk was Saulus toen een man van tegen de veertig, in plaats van een jongeman van een jaar of twintig. Want ongeveer twintig jaar na de steniging van Stefanus omschrijft (S)Paulus zichzelf als een ‘oud man’ aan Filémon. Het Griekse woord voor ‘oud man’ werd toen gebruikt voor mannen vanaf zestig jaar.
Saulus zet zich in de eerste kennismaking neer als een verantwoordelijk rechter voor de doodvonnis van een oprecht christen. Hij gaf een volmacht aan de dood van Stefanus en stond er volledig achter.
‘En Saulus begon de gemeente verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis’ (vs3). Dit alles onder de bezielende leiding van Saulus.
Stefanus ging voor de jonge kerk van Jeruzalem verloren. De laatste woorden van Stefanus zijn indrukwekkend en getuigen van een groot geloof: ‘Heere Jezus, ontvang mijn geest; Heere, reken hun deze zonde niet toe’ (vs 60). Stefanus ging naar Huis, naar Zijn Heer en Meester.
Het begin van Saulus/Paulus was git- en gitzwart. Maar gelukkig vernieuwd Paulus de kennismaking op een positieve manier. En déze Paulus willen wij de komende weken beter leren kennen.
Volgende week 22 juni: Van vervolger naar opvolger