Lezen: Jesaja 61: 1, 2a   – De Gezalfde
1 De Geest van God, de HEER, rust op Mij, want de HEER heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen…

Bij het woord zalf denken de meeste mensen aan een product van de apotheek of drogist,  bedoeld om een wond op de huid te verzorgen. Zou het alleen om huidverzorging gaan dan gebruiken we créme of een bodylotion. Maar hier gaat het om zalf. Zalf heeft een helende genezende werking. Van zalf wordt meer verwacht dan van andere huidprodukten.

In de Bijbel wordt zalf of zalfolie, gebruikt om mensen te wijden voor een bepaalde taak. De gezalfde is een verwijzing naar iemand die koning of priester is, of zal worden. Een gezalfde is een iemand die wordt aangewezen. Hij is het en niemand anders! Van de gezalfde wordt iets verwacht.

In het Oude Testament worden de priesters en de koningen gezalfd.  In Leviticus 8 kunnen we lezen
hoe Mozes eerst de tabernakel zalft en daarna zalfolie op het hoofd van Aäron giet om hem te heiligen voor zijn taak.  In het Bijboek 1 Samuël staat vermeld dat eerst Saul (10:1) en later David (16:13) gezalfd worden tot koning. Het is mogelijk dat ook profeten gezalfd werden, maar dat is niet zeker.

In het Nieuwe Testament wordt Jezus de Gezalfde genoemd, bijv.:
Joh.1: 42 Vlak daarna kwam Johannes zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: Wij hebben de messias gevonden’ dat is Christus, ‘gezalfde’,
Joh.4:25,26: De Samaritaanse  vrouw zei:‘Ik weet wel dat de Messias zal komen’ dat betekent ‘gezalfde’, ‘wanneer Hij komt zal Hij ons alles vertellen.’ Jezus zei tegen haar:‘Dat ben Ik, die met u spreekt.’

Als Jezus ‘de Gezalfde’ werd genoemd dan word er meteen een heleboel duidelijk. Want het woord
‘Christus’
komt van het Griekse woord chriein, wat zalven betekent. En het woord Messias, wat eveneens ook zalven betekent is afgeleid van het Hebreeuwse woord Masjiah. Een Masjiah is iemand die ceremonieel gezalfd voor een bepaald ambt. Als Jezus de Gezalfde wordt genoemd, dan is Hij het en niemand anders! Van deze Gezalfde wordt duidelijk iets verwacht.

Toch is Jezus niet met olie gezalfd. Het is God Zelf die Hem aanwees bij Zijn doop in de Jordaan toen de Geest van God op Hem neerdaalde in de gestalte van een duif. ‘En uit de hemel klonk een stem:  ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’ Matth. 3:17.

Na deze doop  begon Jezus met Zijn verkondiging. Jezus ging naar de synoge en citeert Jesaja 61:
Lucas. 4: 16b Toen Hij opstond om voor te lezen,17 werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 ‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ Duidelijker kon Jezus Zichzelf niet voorstellen. De mensen waren bekend met de geschriften. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’

Omdat de belofte van God in vervulling is gegaan worden Gods kinderen door Jezus de Gezalfde met met genade gezalfd! 

Volgende week 7 februari: Zoon van David