Lezen: Openbaring 21: 1 t/m 7 – De nieuwe schepping
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

Aan het slot van het boek Openbaring lezen wij van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  Wat in Openbaring beschreven staat, sluit aan bij de profetieën uit het Oude Testament en dan met name de profetie van Jesaja:  ‘Jesaja 60: 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal [zijn licht] niet intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw zal een einde komen.

In het Oude Testament wordt al duidelijk dat de schepping vernieuwd zal worden. Want God is doorgegaan met Zijn werk. Hij blijft trouw aan Zijn schepping.   De huidige hemel en aarde worden niet vernietigd, maar de huidige schepping kan ook niet Gods toekomst binnengaan, omdat ze helemaal door de zonde is aangetast. De huidige hemel en aarde zal worden gelouterd en vernieuwd.  God schiep de hemel en de aarde en God zag dat het zeer goed was. Het vernieuwde paradijs zal de glorie van het paradijs beschreven in Genesis nog overtreffen.

Johannes ziet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar ook het nieuwe Jeruzalem. Hoe moeten wij ons dat voorstellen?
Het woord ‘nieuw’, komt in verschillende betekenissen naar voren:

Alles wordt nieuw genoemd wat met het heilswerk van Jezus samenhangt.
Hij bracht een nieuwe leer.
Jezus spreekt van het nieuwe verbond die gesloten werd tijdens de laatste maaltijd met Zijn discipelen.
Jezus heeft een nieuwe gebod gegeven: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.
Jezus werd in een nieuw graf gelegd 
Wie wedergeboren wordt is een nieuw mens
Iemand in Christus is een nieuwe schepping.

God maakt alle dingen nieuw. De schepping wordt verlost en komt helemaal tot zijn doel waarbij God Heerser zal zijn.
De nieuwe hemel en aarde zullen zo nieuw zijn, dat wat er vroeger was niet meer  herkend zal worden.
Wij kunnen de dingen opknappen of vernieuwen. Maar wat wij vernieuwen zal op een dag weer oud zijn. Als God de dingen nieuw maakt, zal het ook echt nieuw zijn. Omdat het ons bevattingsvermogen te boven gaat, kan er alleen maar in beelden over de nieuwe hemel en aarde worden gesproken, beelden die ons doen denken aan de huidige schepping.

Als God de hemel en aarde nieuw maakt, zijn de eerste hemel en aarde voorbij gegaan. Het woord ‘voorbijgaan’  moet niet worden opgevat dat de eerste hemel en aarde er niet meer zijn. Ze zijn anders geworden. Er zal ook geen zee meer zijn. De zee was de plek waar het beest uitkwam, en waar de boze machten woonden.

Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem neerdalen uit de hemel. Dit Jeruzalem overtreft het oude Jeruzalem.  De bewoners van deze stad zijn de bruid van Christus. God en de Bruidegom hebben hun liefde betoond aan deze stad.
Toen sprak er een stem uit de hemel: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn’(vs. 3).  Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’  Ik (Johannes) hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar’ (vs. 5).

In het nieuwe Jeruzalem vindt de volkomen gemeenschap met de Heere plaats. Aan alles wat het gevolg was van de zonde zal niet meer worden gedacht.  Alles wordt nieuw en goed! 

Zing je mee?
1. Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
Welk een vreugde zal het wezen, als ik Hem schouwen mag,
en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!
Refrein:  Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom.
               Maranatha blijv’ ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

2. Al de tekenen vertellen: wees toch nuchter, bidt en waakt!
Zie de Bruigom, die Zijn liefste, tot Zich roept en haar volmaakt.
O, hoe blij zal ik  dan wezen, op te trekken met die stoet,
juichend, met ontelb’re zaal’gen onze Bruigom tegemoet!
Refrein:

Vanaf woenssdag 6 september zal Simson een aantal weken centraal staan in de bemoediging.