Lezen: Mattheüs 6: 9 t/m 13: Het gebed des Heren dl. 2; De Bergrede dl 10

Uw Naam worde geheiligd
Iemands naam kennen is niet zomaar iets. Onze namen staan keurig op alfabetische volgorde in onze adressenboek. We vinden het heel normaal dat we elkaars naam kennen, want onze naam vertegenwoordigt onze menselijke persoonlijke identiteit.  Het voelt vreemd als we met iemand in gesprek zijn geweest en we weten niet met wie we gesproken hebben. Zo belangrijk is een naam. Als we iemand bellen noemen we als eerste onze naam en als we de telefoon opnemen ook. De ander moet weten met wie hij of zij spreekt.
Zo is het ook met Gods Naam. We moeten weten met Wie we spreken. God heeft een heilige Naam, dat weten we. Daarom gebruiken we woorden die te maken met de grootheid van God: Eeuwige, Machtige of Koning. Toch  heeft God in de Bijbel een naam en de mensen uit de tijd van de Bijbel wisten dat ook. JHWH werd gebruikt als Naam voor God. (De Hebreeuwse taal kent geen klinkers, alleen medeklinkers). Jahwè betekent in onze taal: Hij is of Hij zal er zijn. In de meeste Bijbelvertalingen wordt JHWH met vier of vijf hoofdletters HEER(E) geschreven. Maar God Zelf heeft Zichzelf voorgesteld en Zijn Naam bekend gemaakt aan Mozes. Exodus 3: 13, 14 a
13 ‘En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? 14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.
Wij bidden: ‘Uw Naam worde geheiligd’.  Heiligen betekent ‘iets apart zetten’. Je heiligt iets als je het op een bijzondere manier behandelt. We moeten op een goede manier met Gods Naam omgaan. Als we Gods Naam heiligen dan beseffen we dat Hij Goddelijk anders is, en wij Zijn menselijke kinderen, Zijn schepselen die Hij geschapen heeft. Gods heilige Naam IK BEN DIE IK BEN doet ons beseffen dat Hij niet zomaar Iemand is. IK BEN DIE IK BEN is Schepper van hemel en aarde. Hij is Koning van hemel en aarde en daarom willen we in alle respect en eerbied Zijn Naam heiligen.

Uw Koninkrijk kome
Misschien moeten we in een uitzichtloze situatie zitten om echt vanuit ons hart te verlangen naar een nieuwe wereld. Iemand die woont in troosteloze ellende van een sloppenwijk, zonder eten, zonder toekomst, zonder rechtvaardigheid, zal de onrechtvaardigheid vaker en harder voelen dan wij. In landen waarin de ongelijkheid groter is dan in het westen, is de onrechtvaardigheid ook veel zichtbaarder.
We hebben Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en  Hemelvaart gevierd. Het zijn allemaal voltooide heilsfeiten volbracht door Jezus. We hebben Pinksteren gevierd.  De Heilige Geest blijft op aarde totdat Jezus terugkomt op de wolken. Uw Koninkrijk kome!
Het Nieuwe Testament laat ons weten dat door Jezus Gods Koninkrijk op aarde gekomen is. Allerlei verwachtingen zijn door de komst van de Messias uitgekomen. Je zou denken dat al het oude nu voorbij zou moeten zijn. Het Koninkrijk is inderdaad al begonnen, maar het is er nog niet helemaal. We staan als het ware met één been in de nieuwe wereld en met één in de oude. Eigenlijk leven we als christenen in een soort tussentijd. Paulus beseft dat ook heel goed.
Zo schrijft hij in Rom. 8: 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan.
Gods kinderen verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit geeft moed, troost, hoop en vertrouwen.  Eens is al het oude voorbij…