Lezen: Psalm 104 – De schepping in al Zijn glorie

1 Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed.2 Hij hult Zich in het licht als in een mantel, Hij spant de hemel uit als een tentkleed. 3 Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, maakt van de wolken Zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind.
4 Hij maakt Zijn engelen [tot hulpvaardige] geesten, Zijn dienaren [tot] vlammend vuur.5 Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.We zien dat God heel geordend en vol overvloed een enorme biodiversiteit schept. God bouwt indrukwekkend mooi. En God zag dat het goed was. Het veel genoemde woordje ‘goed’ uit Genesis 1 mogen wij uitleggen als volmaakt, mooi en prachtig. 
God maakte alles mooi, volmaakt en prachtig door te scheppen en te scheiden. 
De schepping is als het ware een machtig masjestueus glorieus Koninklijk Theater van Gods glorie:
Licht en donker, een prachtig hemelgewelf, opkomend zaaddragend groen op aarde, wemelende en krieoelende levende wezens in het water, gevleugelde dieren in de lucht, kruipende en wilde dieren op de aarde. Hoe krijgt God het allemaal bedacht. Als we het diep tot ons door laten dringen dan gaat het ons menselijk begrip te boven. Alles glanst, alles is nieuw. Alles weerspiegelt Gods Goddelijke glans. 
De hele schepping is Zijn Koninkrijk. Alles is vol van Geest en Leven. Alles is vol van God, van het Goede, van het Mooie, van het Schone. Deze God is onze God. Hij verdient onze aanbidding, lof en eer. De Psalmen aanbidden de Koning van dit kosmisch Koninklijk Theater. De Schepper is Koning!

Psalm 104 is een loflied op de schepping. Genesis 1 en Psalm 104 vullen elkaar aan. Veel van de scheppingswerken worden in deze Psalm genoemd. God heeft de aarde gegrondvest waardoor ze vast staat. Het laat zien hoe machtig God is. Aan Gods heerschappij valt niet te tornen.

God heeft de aarde geschapen maar onderhoudt de aarde ook. Ps. 104: 13 Hij bevochtigt de bergen vanuit Zijn hemelzalen, de aarde wordt verzadigd door de vrucht van Uw werken.14 Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort:
Het laat zien hoe de aarde wordt verzadigd door Gods werken. Verzadigen is stillen, blussen, stelpen, bevredigen, lessen, laven. God zorgt dat de aarde geeft wat nodig is voor mens en dier.
Met de vrucht van Gods werken wordt bedoeld dat de Heere voorziet. Hij zorgt dat er water is, maar Hij voorziet ook in andere levensbehoeften. Natuurlijk moet de mens het gewas bewerken, maar God zorgt voor de groei. God houdt alles in Zijn hand.

In Psalm 104 spelen de werken van God een belangrijke rol. Gods werken zijn groot. In Gods werken zien we wat Hij doet. Gods werken omvatten in Zijn wijsheid de ganse schepping. 
Daardoor is de aarde vol van Gods rijkdommen. Daarmee worden alle levende wezens bedoeld. Alle levende wezens richten hun ogen op God. Hij voedt hen!
Psalm 104: ’27 Zij allen wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. 28 Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd’ . Alles wat leeft hier op aarde is afhankelijk van God.
Terecht begint de Psalm met een lofprijzing. Lofprijzen doen we met onze hart, ziel en verstand in het besef dat we zonder onze Schepper helemaal niets zijn.

Volgende week woensdag 26 juli: de mens als kroon op de schepping