Handelingen 18: 23 t/m 28;  Handelingen 19
Hand. 19: 3 Paulus vroeg: ‘Hoe zijn jullie dan gedoopt?’ ‘Met de doop van Johannes,’ antwoordden ze. 4 Daarop zei Paulus:‘Johannes doopte de mensen die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.’5 Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus.

Een schip vaart de haven uit voor een rondreis door Galatië en Frygië. Het uiteindelijke reisdoel van Paulus was Efeze. Hij had immers beloofd om terug te komen en om de gemeente in Efeze verder te onderwijzen. Het weerzien is hartelijk en Paulus is dankbaar. Want het onderwijs is voortgezet door Aquila en Priscilla. En Apollos, een Jood uit Alexandrië had ook met ruime hand het zaad van het evangelie gezaaid.  Efeze. Het is een stad vol heidendom. Een enorme grote tempel van de heidense godin Artemis getuigt daarvan. Artemis is de godin van jacht en vruchtbaarheid. Alles in deze tempel is vol pracht en praal.  De talloze priesters leven van de rijke inkomsten van de tempel en veroorloven zich een weelderig leven. In de stad zelf is het niet veel beter.  Van schaamte hebben de inwoners van Efeze nog nooit gehoord. Alles kan en alles mag.  Artemis is hun grote voorbeeld. 

Ondanks het grote heidendom houdt de gemeente in Efeze stand en ontmoet Paulus twaalf leerlingen. Het zijn mannen die op zoek zijn naar de vrede die alleen God bieden kan. Samen gaan ze in gesprek, en  spreken van hart tot hart over het geloof. Ondanks de hartelijkheid groeit diep in Paulus een hele belangrijke vraag: Hebben deze mannen de Heilige Geest ontvangen toen zij tot geloof kwamen? Verbaasd kijken de mannen elkaar aan. Ze hebben nog nooit van de Heilige Geest gehoord.  Paulus is op zijn beurt nu ook verbaasd. ‘Waarmee zijn jullie dan gedoopt?’, vraagt Paulus. ‘Met de doop van Johannes’,  is het antwoord.

Paulus weet genoeg. Het onderwijs dat zij hebben gekregen is niet compleet. De mannen hebben wel gehoor gegeven aan de oproep tot bekering, maar ze missen de blijdschap en vreugde van de Heilige Geest in hun hart. Paulus legt uit dat Johannes doopte met een doop van bekering, maar dat hij ook tegen de mensen zei dat zij moesten geloven in Hém die na hem kwam, en dat is Jezus Christus.  Als de mannen horen dat Jezus de vervulling van de boodschap van Johannes de Doper is willen ze niets liever dan zich laten dopen in de Naam van Jezus Christus. En nadat zij gedoopt zijn komt de Heilige Geest op hen en spreken zij in vreemde talen en profeteren. 

In de maanden die volgen bezoekt Paulus dagelijks de synagoge. Zijn woorden zijn krachtig en vurig: ’10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. 11Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel (Ef.6). Zijn woorden lijken meer op een gebed dan op een preek.  Er zijn mensen die de woorden van Paulus geloven, maar ook een heel veel mensen niet. Zij maken Paulus belachelijk en hitsen het volk tegen hem op. Tenslotte is het onmogelijk om het woord van God in de synage te verkondigen. Er wordt een nieuwe locatie gevonden:  een school van een zekere Tyrannus. Twee jaar onderwijst Paulus op deze neutrale plaats de geschriften. 

Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen:(vs.11). Zieke en door de duivel bezeten mensen worden bij Paulus gebracht en gaan genezen naar huis. De Naam van Jezus overtreft alles, zelfs de geestenbezweerders en kwade geesten. ‘Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten’(vs.18). Het woord van God zegevierde en vond steeds meer gehoor.

Tegelijkertijd ontstond er opschudding bij de ambachtslieden. Zij zagen hun handel van beeldjes ter verering van Artemis verloren gaan vanwege de woorden van Paulus dat goden die door mensenhanden zijn gemaakt geen echte goden zijn.  De hele stad was in rep en roer.  Maar de oproerkraaiers wisten ook hoe de regering van Rome gebrand is op de handhaving van de orde.  Toen het tumult bedaard was, riep Paulus de leerlingen bij zich om hun moed in te spreken. Daarna nam hij afscheid en vertrok naar Macedonië.

Volgende week: de derde zendingsreis deel 2