Lezen: Kolossenzen 1: 15 t/m 20
15  Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.  17 En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.
18 En Hij is het hoofd van het lichaam, [namelijk] van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

In genoemde tekstgedeelte wordt een loflied op Christus bezongen waarin Zijn relatie met de schepping naar voren komt. Paulus benoemt Christus als Beeld van de onzichtbare God en als Eerstgeborene van heel de Schepping. Jezus als Beeld van de onzichtbare God heeft de onzichtbare God zichtbaar gemaakt. In Jezus is God onder de mensen verschenen en met God wordt hier de Schepper bedoeld.

Christus is de Eerstgebore van heel de schepping. Nergens anders in de Bijbel komt deze uitdrukking voor. Christus gaat niet op in de schepping, maar als Eerstgeborene geeft het Zijn bijzondere positie weer in relatie tot alle dingen. 
De eerstgeborene van het vee was als offer voor God bestemd. In Israël was de eerstgeborene het hoofd van de familie. Als Jezus de Eerstgeborene is van heel de schepping dan geeft het Zijn heersende positie weer in de schepping. Hij is eerste in rang. Hij bekleedt de hoogste positie in de schepping. Zowel de zichtbare als de onzichtbare dingen zijn onderworpen aan Hem. Alle dingen hebben hun bestaan in Christus. Er is een verbondenheid tussen Christus en alle dingen.

Over de schepping van alle dingen kan alleen maar gesproken worden vanuit de relatie met Christus want alles wordt gedragen door Hem, met Wie  eveneens alle gelovigen zijn verbonden. De hele wereld kan als bedreigend worden ervaren, maar Christus regeert. Want Christus is vóór alle dingen, vóór alles wat door Hem is geschapen.  Met andere woorden, het begin van alle dingen, maar ook de wereld van nu. Want alle dingen bestaan in Hem. Christus geeft samenhang, Hij is de verbindende Factor. Hij heeft alles in de hand en houdt alles bijeen. En dat is een heel geruststellende gedachte.

Christus, in Wie alle dingen geschapen zijn, is ook het hoofd van de gemeente. Als Hoofd is Hij de Leider van de gemeente en bekleedt Hij de hoogste positie en is Hij Eerste in rang.  De gemeente zelf wordt als het lichaam voorgesteld.  De broeders en zusters uit gemeente vormen de ledematen en Christus is het Hoofd. De gelovigen zijn met heel hun bestaan, met heel hun hebben en houden, aan Christus verbonden. En tegelijkertijd maken zij deel uit van een groter geheel en wel van Gods wereldwijde gemeente. Over de hele wereld zijn al Gods kinderen met elkaar verbonden.

Christus is het begin, de Eerstgeborene uit de doden. In Genesis 1 lezen wij van het begin, want in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar met het begin van Christus wordt niet hetzelfde begin bedoeld als het begin van Genesis, al zijn ze wel met elkaar verbonden.
De eerste mens in de schepping was Adam. We kennen het verhaal van de zondeval en alle gevolgen daarvan zijn merkbaar tot in de wereld van vandaag. We weten ook van Goede Vrijdag en Paasmorgen.

Het begin van Genesis 1 valt sinds de opstanding van Christus samen met Hem. Christus is de Eerstgeborene uit de dood. Alle lijnen van de schepping komen nu samen. Hij is de Eerste in allen. Want de opstanding van Jezus zet alle dingen in een heel ander licht. De schepping zal tot herstel komen en gericht zijn op Jezus, die het doel van ons bestaan is. 

Volgende week woensdag 23 augustus: De schepping zucht