Lezen Ruth 4 :   Uit de stronk van Isaï
5 Daarop zei Boaz: ‘Wanneer u het stuk land koopt van Naomi, koopt u het ook van Ruth, de weduwe uit Moab, en zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land.’
13 Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw, en hij sliep met haar. De HEER liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon.
16 Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen.17 De buurvrouwen gaven hem zijn naam. ‘Naomi heeft een zoon gekregen,’ zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David.

Boaz laat er geen gras over groeien. ’s Morgens vroeg begeeft hij zich meteen naar de stadspoort. De poort van de stad was de plaats waar de oudsten samen kwamen om recht te spreken en getuige te zijn van belangrijke transacties. Boaz heeft geluk. En zie, de losser over wie Boaz gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij: Kom eens hier en ga hier zitten, En hij haalde tien mannen uit de oudsten van de stad, en zei: Gaat u hier zitten. (vs 1, 2) Vanaf tien aanwezigen was een bijeenkomst officieel geldig. Boaz heeft een grondige kennis van de wet en bouwt zijn betoog zorgvuldig op: Eerst uitleg om het land van Naomi. En als de onbekende losser wil lossen dan krijgt hij Ruth er ‘gratis’ bij. De losser zou voor een nakomeling moeten zorgen. Maar als de losser met Ruth zou trouwen zou hij zijn eigen erfelijk bezit mogelijk te gronde richten. De eerste losser laat het al gauw aan Boaz over.

De koop wordt bezegeld door het uittrekken van een schoen. De voet en schoenen werden in het Oude Testament gezien als een symbool van macht en waardigheid. Overwinnaars zetten hun voeten op de hals van hun vijanden. Wie een stuk land in bezit neemt zet zijn schoen er op. Wie spottend zijn eigendomsrecht op een land wil proclameren, werpt er zijn schoen op. Wie eerbied dient te betonen, doet zijn schoenen uit. Wie in armoede leeft of een slaaf is, heeft geen schoenen, hij maakt juist de schoenen van zijn meester los. Zo vormt de schoen een symbool van macht en waardigheid. Toen God aan Mozes verscheen bij de brandende braamstruik, moest hij zijn sandalen van zijn voeten doen, als teken dat hij in de aanwezigheid van God volkomen onderdanig was en geen voet had om op te staan.

Het verhaal over Ruth krijgt een happy end. Als lezer wil je ook dat Boaz het wordt. Hij moet met Ruth trouwen. Niet die ander. De andere losser kennen we niet, zijn naam wordt ook niet genoemd. We kennen Boaz wel en we vinden hem sympathiek, degelijk, royaal en van harte Gods wetten nalevend. Precies zoals we Ruth ook sympathiek vinden. Twee mooie mensen.  Zij werd hem tot vrouw’. Ruth heeft vele namen en bijnamen gehad de voorbije jaren. Zij was de Moabitische, de weduwe, de dienstmaagd, de vluchteling. Maar nu is zij de vroúw van…

Ruth wordt zwanger. Hoe de zwangerschap wordt verteld is opvallend. De HEERE liet haar zwanger worden. De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat God Boaz en Ruth betrekt bij Zijn heilsplan door een zaadje in haar binnenste te planten in de lijn van het geslacht van Jezus.

Het stralende middelpunt van alle feestvreugde is Naomi. Zij mag een oma zijn voor haar kleinzoon.  En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Vs. 17` Obed betekent knecht. Tien generaties worden genoemd in de laatste verzen. Deze namen worden ook genoemd in Math 1 en Lucas 1. Boaz, Ruth, Obed, Isaï, David, Jezus.
             
Het hele boek Ruth draait uiteindelijk om het verlossingswerk van Jezus, het heilsplan van God waar wij ook deel van uit maken.  Het is Advent. Opnieuw bereiden we ons op de betekenis van de komst van Jezus.