Johannes 15: 12, 13-  De liefde van Jezus
’ 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Het allerbeste wat we aan de ander kunnen geven is liefde. De liefde doet een ander nooit geen kwaad.
Liefde is ook het grootste en belangrijkste karaktrek van Jezus, en dus ook van God. God is liefde en Hij heeft de wereld lief. Vanuit deze liefde kunnen wij liefdevol omgaan met onze naaate. Gods liefde is de bron. Johannes legt het nog eens duidelijk uit in één van zijn brieven: ‘8Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden’(1 Joh. 4).

Als we Jezus willen uitstralen zullen we zelf ons geliefd moeten weten door Jezus. Als wij ons zelf  laten vullen met de liefde van Jezus, dan zijn we ook in staat om Zijn liefde uit te stralen naar anderen. Maar hoe ziet de liefde eruit? We zijn geneigd om de liefde te verbinden met een gevoel: we houden wel of niet van iemand. Maar de liefde is in de Bijbel niet allereerst een gevoel, maar een gebod. Jezus is heel duidelijk als Hij het grootste gebod samenvat: Heb de Heer Uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: ‘Heb uw naaste lief als uzelf. (Matth. 22: 37-39)

Het Bijbelse liefhebben is in de eerste plaats geen zaak van gevoel, maar een zaak van gehoorzaamheid. Al komen er gelukkig wel vaak gevoelens aan te pas. We herkennen dit terug in Jezus offer aan het kruis. Jezus was allereerst gehoorzaam om de wil van Zijn Vader te doen, want de Zoon heeft de Vader lief. Met andere woorden, liefde is de keuze voor de ander.  De liefde als karaktertrek van Jezus is een voorbeeld voor ons allen. Uit liefde ontstaan heel vruchten:  Vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Uit de liefde komen alle andere karaktertrekken samen. Daarom moeten we ons geliefd weten door Jezus, want als wij ons vullen met Jezus’ liefde zal de ander bij ons,  de vruchten van de Geest, (zoals beschreven in  Galaten 5:22), de karaktertrekken van Jezus in ons herkennen.

En dan is er nog een heel bekend Bijbelgedeelte, we kennen allemaal 1Korintiërs 13 waarin duidelijk wordt gemaakt hoe belangrijk de liefde is: 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.  8 De liefde zal nooit vergaan. 

In al deze eigenschappen wordt de liefde van Jezus heel praktisch, maar ook heel overzichtelijk gemaakt voor ons dagelijkse leven.   Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste, de meeste daarvan is de liefde. Zing je mee?  (Refrein opwekking 488)

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde. 

Woensdag 8 maart: de vreugde van Jezus