Bijbelstudie: vruchten van de Geest  – VOEL JE VRIJ OM DEZE BIJBELSTUDIE TE GEBRUIKEN 

Lezen Johannes 15: 1 t/m 17 

Het vrucht dragen is het gevolg van het ‘zijn in Christus’. Jezus  spreekt daarover in Johannes 15. Hij noemt zichzelf de Wijnstok en de gelovigen noemt Hij de ranken die vrucht dragen. Bij vruchtdragen gaat het ten diepste niet om wat je doet, maar om wie je bent. Jezus spreekt hier niet over de positie van een christen, maar over zijn conditie. Daarom valt het ‘blijven in Hem’ onder onze eigen verantwoordelijkheid. 

Vraag: Hoe blijven wij in Jezus?  Kost het (soms) moeite om in Hem te blijven? 

In Galaten 5: 22 noemt Paulus de negenvoudige vrucht van de Geest:

liefde, blijdschap en vrede, lankmoedigheid,  – 14 juni
goedertierenheid en goedheid,  geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (matigheid) – 28 juni 

De vrucht van de Geest is enkelvoud terwijl er negen vruchten zijn. We hebben één vrucht, bijv. een sinasappel, deze sinasappel heeft negen partjes. De vrucht van de Geest moet in zijn totaliteit aanwezig zijn en niet slechts één partje. Het gaat om het dagelijkse leven van een christen. 

Er is trouwens een verschil tussen de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest.
God schakelt de gaven in tot opbouw van Zijn gemeente.

Vraag:  Zijn wij ons bewust van de gaven? Dienen wij met al onze gaven Gods gemeente?  Zijn wij ons bewust van de vruchten die gericht zijn tot opbouw van ons persoonlijk geloof?

De oorsprong van de vrucht van de Geest is genade. We kunnen nooit in eigen kracht deze vrucht tot ons nemen. Dat is te hoog gegrepen. Het is de Heilige Geest Die ze voorbrengt in het leven van de gelovigen. De vrucht is de oogst op wat Hij heeft gezaaid in het leven van mensen. 

Bij het zaaien horen ons doen en laten, onze levensstijl, onze gedachten en onze keuzes. 

1 Timotheüs 4: 7 Maar verwerp de onheilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. 8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft.

Vraag: Hoe kunnen wijzelf de groei van de godsvrucht oefenen?

We kunnen niet alles leren op één dag. In de natuur gaat het groeiproces ook langzaam. De vrucht van de Geest groeit niet in één dag tot zijn volle rijpheid. Eerst wordt er gezaaid. Eerst komt de stam, dan de takken en de knop, daarna de bloesem, het vruchtbeginsel, de vrucht groeit en komt tot wasdom. De Heilige Geest plant nieuw leven in je hart. Er is tijd nodig om te rijpen in de christelijke levenswandel. Daarom zegt Jezus: (Joh. 15: 4)

Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

Vraag: Kunnen wij het geduld en de tijd opbrengen om te groeien en tot wasdom te komen? 

1 Petrus 1: 5 t/m 8  Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, 6 uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, 7 uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.8 Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar. 

Vraag:  De dingen die Petrus noemt behoren zij ook tot de vrucht van de Geest? 

Liefde: 

Lezen 1 Joh. 4: 7 t/m 21

Niets in dit leven is mooier en rijker dan liefde. Liefde komt van God. Liefde bouwt bruggen. Liefde neemt een mens in voor de ander. Liefde geeft fleur aan mensenlevens die gebroken zijn. Liefde offert zichzelf op voor de ander. Echte liefde reikt verder dan de grens van dit leven en deze wereld. Liefde is geen uitvinding van ons. De liefde begint niet bij de mensen, maar God is de bron van liefde. Zonder Hem zijn wij niet in staat om lief te hebben. Als we het over liefde hebben dan spreken wij over het hart van God. Zonder liefde kunnen we geen navolger zijn van Jezus.

Vraag: Hoe zou je het karakter van liefde omschrijven?

Johannes spoort de gemeenteleden herhaaldelijk aan elkaar lief te hebben. Hij heeft daar een belangrijke reden voor: omdat de liefde uit God zelf voorkomt. Als je liefhebt, laat je zien dat je bij God hoort, dat je God kent. 

Vraag: Als liefde een relatie is met God en onze naaste, hoe kun je dan mensen liefhebben die je  nog nooit hebt gezien?

In de liefde zijn wij niet op ons zelf uit. Wij leren ons zelf te verloochenen. Daar moeten wij een weg in vinden en dat is niet altijd vanzelfsprekend. Echte liefde is niet een bepaald gevoel maar uit zich in daden van liefde.

Vraag: Echte liefde geeft! Zijn daar dan geen grenzen aan ?Als er minder positieve gevoelens aanwezig zijn, hoe kun je dan liefhebben?

             

De liefde is niet verbitterd. Dit kan moeilijk zijn. Er zijn mensen die ons de bloed onder de nagels vandaan halen. 

Vraag: Hoe moeilijk is het om geen wrok te (blijven)  koesteren? Is het mogelijk om voor een christen 70 x 7 (= oneindig) te vergeven.   Het voorbeeld van liefde is Jezus. Hij zei zoms mensen scherp de waarheid. Moeten wij  dat ook maar doen?

Stelling: Er is geen betere methode om te evangeliseren dan de methode van de liefde.

Blijdschap: 

Lezen Filippenzen 4: 1 t/m 4

Als we blij zijn en verheugd straalt er iets van God door in ons leven. Een blik in onze ogen, onze gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en beweging. De mensen zien liever een blij persoon dan een klager. 

Vraag: Hoe worden we blij en hoe houden wij de blijdschap vast? 

Een mooi voorbeeld van blijdschap vinden wij in  Lucas 19: 1 t/m 9

Alleen het christelijk geloof brengt echte blijdschap. Zacheüs is gelukkig, tussen God en hem is alles goed, maar nog niet tussen Zacheüs en zijn naaste. Ook dat lost hij op. Zacheüs ontving Jezus met blijdschap en vreugde.  Blijdschap hoort bij het christen zijn

Stelling: Blijdschap heeft altijd positieve gevolgen en dat is maar goed ook.

Blijdschap is het gevolg van de liefde. Waar liefde is, is ook blijdschap. Waar de liefde ontbreekt, daar is geen echte blijdschap. Echte blijdschap ontspringt aan genade. Blijdschap en genade zijn broertje en zusje van elkaar. Waar het licht van de genade straalt over ons leven, daar is vreugde. 

Het is een hartelijke volle vreugde die alleen in het geloof door de Heilige Geest te proeven is. Deze blijdschap is niet afhankelijk van een bepaalde gemoedtoestand of omstandigheden. Deze blijdschap, vindt evenals de liefde, haar wortel in Christus. 

Vraag: Welke conclusie kunnen wij trekken over het fundament van de christelijke blijdschap?

Blijdschap wordt op een bepaalde manier geuit. Dat is per cultuur verschillend. 

Vraag: Voelen wij ons vaak geremd om onze blijdschap te uiten? Hoe uiten wij onze blijdschap persoonlijk en in de kerk?

Lezen Psalm 142 

Het is duidelijk dat David niet in een blijde stemming is. 

Vraag: Iedereen is wel eens niet in een blijde stemming, hoe gaan we hier mee om. 

          

Stelling: We missen, zonder dat we het in de gaten hebben, veel blijdschap en vreugde

Vrede:

Wie voelt zich nog veilig in een wereld waar we telkens worden opgeschrikt door oorlogsgeweld.  In welk land heerst er nu nog echte vrede en tevredenheid. Waar wordt er nu niet eens gedemonstreerd en geprotesteerd. Vrede is een groot goed. Politieke vrede, maatschappelijke vrede, onderlinge vrede, vrede met jezelf en de situatie waarin je verkeert en vooral: vrede met God. 

Lezen: Efeziërs 2: 13 t/m 22 

De vrucht van de Geest is vrede. Vrede met elkaar en vrede met God. Het werk van Christus is de basis van de vrede als vrucht van de Geest: de vrede met God, met onszelf en met onze naaste. 

Christus heeft de partijen niet bij elkaar gepraat, maar Hij heeft alles betaald wat er betaald moest worden. Zo heeft Hij verzoening gebracht. 

De letterlijke betekenis van verzoening: herstel van een relatie nadat er een breuk is opgetreden.

Vraag: Paulus schrijft: Hij is onze vrede. Zijn wij ons hiervan voldoende bewust als gemeente, maar ook persoonlijk?  Kunnen we ‘vrede’  oefenen? 

De vrede vinden wij ook terug in de priesterlijke zegen die iedere zondag in de dienst wordt uitgesproken:  De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Als de Heer Zijn aangezicht over ons verheft en Zich liefdevol en in gunst tot ons wendt, dan ontvangen we vrede. Vrede is harmonie, geluk, levensblijheid en ontplooiing. Dan is er welzijn en geluk, we floreren in alle opzichten.

Vraag: Hoe ervaren wij de zegen, denken wij weleens te gemakkelijk over de zegen in de dienst? 

Verzoening met God is de basis voor vrede met onze naaste.  Het feit dat wij gerechtvaardigd zijn door het geloof door het offer van Jezus is de basis van vrede met God. Romeinen 5:1 ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit [het] geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.’ 

Als wij deze vrede missen dan zijn wij vervreemd van God. 

Vraag: Wat moet je doen als je geprobeerd hebt om de vrede met de ander te herstellen, maar het lukt niet.   Is het goed om bepaalde zaken te laten rusten om de ‘lieve vrede’? 

Het gevolg van vrede met God is in de eerste plaats echte diepe vrede ervaren in ons hart. Dit betekent dat ‘van binnen alles op orde is’. Dat alle dingen in ons leven op de juiste plek staan. 

Vrede in ons gemoed. Vrede met Gods leiding in ons leven. Dit betekent ook dat we vrede hebben met de omstandigheden waarmee we moeten leven.  Maar er zijn een heleboel dingen die de vrede opeens kunnen verstoren. Ook kleine dingen kunnen ons uit het evenwicht brengen.          

Stelling: Het is soms moeilijk om de innerlijke vrede vast te houden

Jakobus 3:18:  Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. 

Vraag: Hoe kunnen wij mensen, met zoveel verschillende meningen, toch in vrede leven met elkaar?  Welke dingen kunnen deze vrede blokkeren?

Lankmoedigheid – Spreuken 14:29:

Wie geduldig is, heeft veel inzicht, maar wie kortaangebonden is, verheft de dwaasheid.

Vaatje buskruit! Mogen we nu nooit eens uit ons vel springen? Wat als we door iemands gedrag helemaal gefrusteerd zijn. Winden we ons op om een kleinigheid.  Is er dan geen Bijbelse manier om even af te reageren?  Hoe komen we weer tot gemoedsrust? 

Lankmoedigheid is een van de vormen waarin de liefde zich bewijst. De uitwerking van lankmoedigheid lijkt veel op blijdschap en vrede. Het gaat om onze geestelijke instelling in verschillende situaties. Van ons wordt gevraagd om daarin geduld te tonen. 

Lank-moedig betekent: lang van gemoed zijn, geduld hebben, niet direct boos worden of in vuur en vlam staan. Bij lankmoedigheid gaat het om een houding waarbij je gemoed lang uitgerekt kan worden zonder dat het breekt.  Lankmoedigheid is de vrucht van de Geest, want alleen zo kunnen we geduldig zijn als we alles in de hand van de Heer leggen. 

Vraag: Mogen we dan nooit in woede uitbarsten? Jezus was toch ook boos op de farizeeën  Hoe zit het met de balk in onze eigen oog en de splinter?  (Matth. 7: 3   Waarom ziet u [wel]  de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw [eigen] oog niet op?)

Lezen 2 Korinthiërs 6: 1 t/m 10 

Een christen is een lankmoedig mens en moeten we veel verdragen volgens Paulus. Zelf heeft Paulus veel lankmoedigheid van de Heer ondervonden, zou hij dan niet veel geduld met anderen moeten hebben? 

Vraag:  Is lankmoedigheid een deugd die je kunt oefenen? 

De Heere Zelf is het grote voorbeeld van lankmoedigheid. Zo heeft HijZichzelf aan Israël geopenbaard  bij de opsomming van Zijn deugden: Exodus 24: 5, 6

En de HERE daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem (Mozes)  en riep de naam des HEREN uit. 6 De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw,

Gods lankmoedigheid is een wonder. 

Vraag: We vragen iedere dag als het goed is vergeving van al onze zonden en tekortkomingen. Zijn we ons wel voldoende bewust van de lankmoedigheid van God?

Van huis uit missen we lankmoedigheid. Toch moet de lankmoedigheid van ons als christen een spiegelbeeld zijn van Gods lankmoedigheid. Het is het kenmerk van een nieuw leven uit God,

Vraag:  Hoe kunnen we op de akker van ons hart de (h)eerlijke vrucht van lankmoedigheid dragen?