Lezen Matth. 27: 27 t/m 31 en Jesaja 1: 1 t/m 6

Zo nu en dan is er in de samenleving sprake van zinloos geweld, en we begrijpen meteen waarom  wij het zinloos noemen. Dat kunnen we ook denken bij genoemde tekstgedeelte. Moest dit nu zo?  Jezus was toch al ter dood veroordeeld, was toch al gegeseld? Hij zou toch al gekruisigd worden?  

Waarom krijgen de soldaten dan vrij spel om met Hem te doen wat ze willen? Het lijkt zinloos  geweld, terwijl het tegelijkertijd een visioen is geweest van Jesaja.  

Vraag: Zijn de soldaten dan ook een pion in het groter geheel? Is dit te volgen voor ons als mens? Staan wij altijd op tegen zinloos geweld?  

Lezen Jesaja 53: 3 t/m 8 

Er is zich niemand die zich om Jezus bekommert. De soldaten gaan helemaal los. Ze vernederen  Hem. Ze trekken Hem de kleren uit, dat is een beproefd middel van vernedering, (denk maar aan de  concentratiekampen). Vervolgens maken ze van Jezus een spotkoning: een oude mantel, een kroon  van doornen, een rietstok in Zijn handen die voor een scepter moet doorgaan. Ze voeren een spot ceremonie uit van de inhuldiging van de koning. Maar dan wel met geweld, met slagen in het  gezicht en ze spugen daarbij ook nog eens.  

Wat de soldaten doen is ons laten zien, hoe wij zondaren, eraan toe zijn, vanuit het oogpunt van  God.  

Vraag: Wat de soldaten doen, laat zien waartoe een mens in staat is. Ook wij zijn zondaars, al  stelen, moorden of mishandelen wij niet. Zonde betekent: je doel missen. 

Wanneer missen wij onze doel?  

Lezen Lucas 23: 26  

Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad  binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen 

Na de uitgebreide bespotting nemen de soldaten Jezus mee. Hij moet worden gekruisigd.  Nu hadden de soldaten het recht om mensen te dwingen een mijl iets voor hen te dragen. Immers  het volk viel onder de Romeinse bezetting. Zij moesten doen wat hen werd opgedragen. Daar  maakten de soldaten graag gebruik van, want dat was vernederend, het maakte duidelijk dat de  Romeinen de baas waren. De Joden kenden dat gebruik, Jezus kende dit gebruik ook: ‘En als  iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op.’ (Matth. 5:41). De soldaten kijken om zich heen en zien Simon van Cyrene. Hij wordt gedwongen het kruis te  dragen. Een staaltje van machtsvertoon voor de soldaten.  

Vraag: Macht is een raar ding, doet rare dingen met een mens. Maar wat is macht?  

Waar Simon zich kon omkeren, daar wordt Jezus aan het kruis geslagen. Simon droeg het kruis,  Jezus draagt de toorn van God over alle zonden. Niemand kan Jezus daar bij helpen. Uit liefde  heeft Hij voor al onze zonden betaald. Nu worden wij geroepen om uit liefde Hem te volgen. Maar het wonderlijke is dat Jezus eerder voor het volgen van Hem het dusdanig heeft verwoord  zodat Simon, zonder dat hij het zelf heeft geweten, het voorbeeld letterlijk heeft gegeven. Het kruis  opnemen. ‘Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo  achter Mij aan komen.’ Markus 8:34 Wat we bij Simon zien gebeuren is een letterlijke uitbeelding  van wat het betekent een discipel te zijn.  

Vraag: Wat betekent de tekst: Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op  zich nemen en zo achter Mij aan komen.’ 

Als wij in navolging van Jezus ons kruis dragen, worden wij niet gedwongen. Het dragen van lasten  is vermoeiend en kost veel energie . Is er een weg die verlichting biedt voor jouw lasten? Is er  iemand bij wie je terecht kunt met al je lasten? Aan allen die vermoeid zijn en gebukt gaan onder  hun lasten, stuurt Jezus een uitnodiging: Matteüs 11:28-30 

‘Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.  Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen  jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ 

Een juk is een instrument om emmers of manden mee te dragen. Vroeger in de landbouw werd een  juk gebruikt om twee dieren met elkaar te verbinden om een last te trekken of om hulp te bieden bij  het ploegen. In overdrachtelijke zin drukt het een relatie uit. 

Vraag: Wat bedoelt Jezus met; Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.  

Lezen Johannes 19: 23 ,24 

Stel je eens voor, je wordt door een hele groep belaagd, je wordt in elkaar geslagen en je wordt voor  dat ze weggaan, ook nog eens uitgekleed. Je zou naakt over straat naar huis moeten. We voelen ons  misschien al ongemakkelijk als we bij de dokter onze kleren moeten uittrekken, laat staan dat onze  kleding voor de ogen van onze vijanden en iedereen afgenomen worden. 

Vlak voordat Jezus wordt gekruisigd wordt Hij ontkleed. Op een schilderij of andere illustratie zien  we dat Jezus meestal nog een lendedroek of iets dergelijks draagt. Maar dat is niet zo. Jezus wordt  zonder onderkleed, naakt, aan het kruis gehangen. Alle waardigheid wordt Hem ontnomen.  

Menselijke waardigheid is de naam voor een kwaliteit die kenmerkend is voor menselijk leven. In  het Handvest van de Verenigde Naties en Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staat  de menselijke waardigheid centraal Regeringsleiders behoren ook waardigheidsbekleders te zijn.  Vraag: Aan het kruis worden de rollen omgedraaid: de Allerhoogste Waardigheidsbekleder wordt  iedere vorm van waardigheid ontnomen, terwijl wij als Gods kinderen waardig zijn bevonden zodat  Jezus voor ons onwaardig is gestorven.  

Wat is waardigheid? Wat betekent waardigheid voor ons?  

Lezen Matth. 27: 35, 36 

35 Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, 36 en ze bleven daar zitten om Hem te bewaken. 

Mattheüs vermeld als enige dat de soldaten bleven zitten om Jezus te bewaken. Het is de  omgekeerde wereld dat zondige vergankelijke schepselen Jezus, de Zoon van God, willen bewaken,  terwijl Hij juist ook voor hén aan het kruis hangt, omdat Hij zondaars liefheeft en Zijn leven  daarvoor wil geven.  

Vraag: ‘Bewaken’ wij het geloof in Jezus Christus voldoende?  

Lezen Lucas 23: 33 t/m 43 

Terwijl de soldaten spotten dat Jezus maar een vreemde koning is, is Jezus de ware Koning van de  Joden. Deze aanklacht berust tenminste wel op waarheid. Ze zullen Jezus ook niet hebben begrepen: Vader, vergeef het hun,’ Wat voor een koning doet dit nou? 

Vraag: Zien wij in Jezus onze Koning? Begrijpen wij, in tegenstelling tot de soldaten, wel dat  Jezus de ware Koning is? 

Lezen Marcus 15: 33 t/m 39 

Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. De centurio wordt door de schreeuw  geraakt. (Een centurio was een rang in het Romeinse leger. De centurio had het bevel over een  centuria. Een centuria bestond uit ongeveer honderd man)  

Hij zou volgens sommige Longinus hebben geheten en later een christen zijn geworden. Of dit waar  is, weten wij niet. We weten wel dat hij als enige van die 100 soldaten heeft gezegd: ‘Werkelijk,  deze mens was Gods Zoon.’ 

Vraag: De centurio sprak opeens de waarheid, wat zou hij hebben gevoeld, gedacht. Zou hij zich  bijv. schuldig hebben gevoeld, had hij spijt? Kunnen wij ons in zijn plaats verplaatsen.  Hoe zouden wij het begrip ‘werkelijk’ uitleggen?  

Lezen Johannes 19: 28 t/m 37  

De Joden wilden voorkomen dat de lichamen bleven hangen. Niet alleen om dat volgens  Deuteronomium 21:23 was verboden:  

…dan moet u zijn lijk voor het einde van de dag begraven en het daar niet ’s nachts nog laten  hangen; anders maakt u het land dat de HEER, uw God, u als grondgebied geeft onrein. Want op  een gehangene rust Gods vloek. 

Maar ook omdat de sabbat bijna begint. Maar als ze de kruiselingen willen begraven moeten ze wel  eerst gestorven zijn. Om het stervensproces te versnellen , hadden de Romeinse soldaten hun wrede  methode. Met een zware ijzeren staaf, een hamer of een knuppel werden de benen van de  gekruisigden verbrijzeld. Daardoor konden de kruiselingen niet meer op het plankje steunen en dus  zouden ze binnen een kwartier stikken. Een afschuwelijke dood.  

De soldaten beginnen bij de twee andere gekruisigden, maar als ze bij Jezus komen zien zij dat Hij  al gestorven is. Jezus heeft zelf de regie gehouden, Hij heeft Zijn leven gegeven: Joh. 10: 17, 18 ’17 De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand  neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is  de opdracht die Ik van Mijn Vader heb gekregen.’ 

De beenderen van Jezus worden niet gebroken zoals voorzegd:  

Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld. (Ps.34:21) Een speer wordt in de zij van Jezus gestoken. Er komt water en bloed uit, een teken dat Jezus is  gestorven. Als er alleen bloed uit zou komen, dan zou Jezus nog niet gestorven zijn.  Op dit punt gaat het niet alleen om het bloed van Jezus, maar ook om het water. Daar is veel over te  zeggen: Zacharia 13: 1 

Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van  Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen.’ 

Zingen opwekking 445: Bron van levend water