VOEL JE VRIJ OM DE BIJBELSTUDIE TE GEBRUIKEN

Bijbelstudie Efeze.
Efeze was een belangrijjke havenstad aan de westkust van Asia, waar de tempel van Artemis stond. 

Lezen Handelingen 19: 11 t/m 20 

De bewoners van Efeze had een fascinatie voor de magie en het occulte. Dit verklaart waarom Paulus de macht van God benadrukt en dat Christus het Hoofd is van de gemeente. Daarnaast verlangde Paulus ernaar om de Efeziërs te laten weten hoe hij het maakte in zijn gevangenschap. Het grote thema van de brief is het leven in Christus. Christus is de Eerste en de Laatste. Hij heelt de breuk tussen God en de mens. Naast Christus staat ook de kerk centraal: zoals lichaam en bruid. In de Efezebrief staan aanwijzingen voor het leven van de nieuwe mens. De brief is geschreven aan de heiligen en gelovigen die in Efeze zijn en dateert rond 62 na Chr.

Kolossenzen 4: 15, 16
15 Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten, en ook Nymfa en de gemeente die in haar huis samenkomt?16 Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen, en dat u de brief aan hen te lezen krijgt.

Er is ook een brief aan Laodicea geschreven, het was de bedoeling dat de brieven aan de ene gemeente ook in de andere gemeente werd voorgelezen. Het is heel goed mogelijk dat de brief die voor Laodicea is bedoeld, dezelfde brief is als aan Efeze. Het gaat in ieder geval om christenen die zijn voortgekomen uit heidenen, het zijn eerste generatie christenen, die voor de uitdaging stonden om te leven als christen in een heidense omgeving.

Lezen Efeze 1: 1 t/m 14 

Algemeen:
Het Bijbelgedeelte vraagt tijd en adem. Wat heeft je geraakt. Wat was er vreemd? Waar zou je over na willen denken? 

Heiligen
De brief is gericht aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn.
O.T Ps. 34: 10: Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek
N.T. Rom1:7 Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus
Vraag: Wie zijn de heiligen? Wat wordt bedoeld? Zien wij ons zelf als heiligen van God?

De wil van God
vers 1: Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus’
vers 4: God heeft uitgekozen/uitverkoren
vers 5: naar Zijn wil en verlangen voortbestemd
vers 11: Hij heeft naar Zijn wil en besluit alles tot stand gebracht.
Volgens Paulus komt alles komt voort uit de wil van God.
Vraag: Zijn we dat met Paulus eens of ervaren wij dat anders?

Christus
Christus wordt keer op keer genoemd in Efez. 1 t/m 14
De boodschap van de waarheid vinden wij in Christus!
Het leert ons om groot te denken van Christus.
Vraag: welk vers spreekt jou het meeste aan als het gaat om Christus. Kun je uitleggen waarom?

In het Bijbelgedeelte wordt als het ware een groot verhaal verteld voordat de wereld gegrondvest werd (4) tot de voltooiing van de tijd (10). Maar wij worden geconfronteerd met een ander verhaal: het verhaal van de wereld waarin geen plaats is voor God.
Vraag: Wat doet dat met ons? Hoe blijven wij staande? Hoe kunnen wij het verschil maken?

Genade
6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.
Vraag: Hoe zou jij genade omschrijven? Hoe ervaren wij deze genade in ons geloofsleven?

Heilige Geest
13b in Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de heilige Geest, die ons beloofd is 14  als voorschot op onze erfenis,
Vraag: Op wat voor een manier merken wij de heilige Geest in ons leven. 

Lezen Efeze 1: 15 -23
In dit gedeelte gaat het om de macht van God. Maar eerst dankt Paulus God voor het geloof van de gemeente in Efeze. Je zou er gedachteloos aan voorbijgaan. Maar het is een vast patroon in de brieven van Paulus om dankbaar te zijn voor het geloof in de gemeente.

Vraag: Danken wij voldoende voor het geloof in de gemeente?
Paulus bidt om een geest van inzicht.  Het gaat om kennis die je met de ogen van je hart ziet.
God maakt zich vanuit het Woord aan ons bekend en het gaat om een verstaan met ons hart.
Vraag: Bidden wij voldoende om een geest van inzicht? 

Macht
God is almachtig!
20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige

De macht van Christus en in Christus werkt dus door in deze wereld. Dat gaat niet met wapens of gekletter maar het is een macht die maakt dat mensen opstaan uit de dood van zonde en schuld. Het is de macht die van de oude mens een nieuw mens voor hen die geloven.
Het is een macht die maakt dat er ruimte komt voor een leven in geloof, hooop en liefde. Deze macht is werkzaam voor allen die geloven. Deze macht breekt door, zelfs op plekken waar de boze duivelse dingen zijn losgebarsten dat leert Paulus ons.

Vraag: Wat betekent de macht van Christus voor ons als het gaat om:
De macht van Jezus en de politiek/de wereld
zijn er voorbeelden dat de macht van Jezus en het geloof in Christus hebben doorgewerkt in de politiek, hetzij nationaal of internationaal, hetzij heden of verleden?

De macht van Jezus en de geschiedenis van de kerk:
herkennen wij de macht van Jezus als het gaat om de de kerk in het algemeen maar ook van onze eigen kerk

De macht van Jezus en ons zelf:
waren er momenten waarop die macht het verschil maakte in ons leven.