Bijbelstudie: vruchten van de Geest dl 2 – Voel je vrij om de Bijbelstudie te gebruiken

Goedertierenheid en goedheid

Lezen Efeziërs 2: 7 t/m 10

7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.

Vraag: Wat verstaan wij onder goede daden? Hoe belangrijk zijn deze daden? 

Je karakter zegt niks over het feit of je gedrag goed is. Een ‘goedzak’  kan soms helemaal niet goed zijn en iemand die wat snel ‘aangebrand’ is, kan juist hele goede dingen doen en goedertieren zijn naar anderen toe. Maar wat is eigenlijk goed? 

Het woordje ‘goed’ betekent in de eerste plaats: goed in de ogen van God.  Denk maar aan wat God zegt bij de schepping: God zag dat het goed was. Goed is datgene wat beantwoordt aan het doel van God. Goede werken zijn daden waarop Gods goedskeurig rust. 

Zoals de wortels van een boom onder de grond zitten en de takken met bladeren boven de grond, zo horen goedertierenheid en goedheid als vrucht van de Geest bij elkaar. De wortels zijn onzichtbaar maar de takken met bladeren zijn goed te zien.  Als iemand goedertieren is, komt dat openbaar in zijn goedheid.

Goedertierenheid is in de eerste plaats de houding vanuit je geloof in je hart.

Goedheid heeft meer te maken met je daden die uit deze houding voortkomen. 

Stelling: Wie goedertieren is, wil graag dat het met de ander goed gaat.

Eigenlijk is alleen God goedertieren. Hij is de bron van alle goedheid. Buiten Hem is geen echte goedertierenheid te vinden. Alleen als we vanuit het geloof met Hem verbonden zijn, ontvangen we goedertierenheid en komt deze deugd in openbaarheid in vriendelijkheid, bewogenheid enz. Onze naaste zal hierin proeven dat het de vrucht van de Heilige Geest is die werkzaam is. 

Lezen Galaten 6: 8 t/m 10 

 8Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven. 9 Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. 10 Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.

Vraag: Waarom moeten we vooral voor onze geloofsgenoten het goede doen?   Kunnen wij het geduld opbrengen als de oogst van onze goedheid niet direct zichtbaar is?

Geloof (trouw)

Geloven betekent dat je iemand vertrouwt. 

Met het geloof als vrucht van de Geest wordt niet het zaligmakend geloof bedoelt. Dat heeft te maken met het ware geloof, dat wij belijden dat Jezus is gestorven en is opgestaan voor onze zonden. 

Als wij spreken over geloof als vrucht van de Geest, dan gaat het om de levenshouding van een christen. Het gaat om trouw, betrouwbaarheid, oprechtheid, rechtschapenheid, geloofwaardigheid, integriteit. Het gaat erom dat je doet wat je belooft, dat mensen van je opaan kunnen. Een christen moet trouw zijn aan wat hij zegt. Het gaat niet om een aangename karaktrek, maar om de vrucht van de Geest. De Geest maakt eerlijk tegenover de Heere en tegenover de mensen. De Geest maakt je betrouwbaar in woord en daad, in handel en wandel. 

Vraag: Als ons vertrouwen wordt beschaamd, hoe gaan we daar mee om?  Als wij Gods vertrouwen beschamen, hoe gaan wij daar mee om?     Kunnen wij het geloof als vrucht oefenen?

Deze christelijke vrucht ontspringt aan de trouw van God zelf.  1 Korinthiërs 1:9: 

God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

1 Tim. 2: 13 als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet

Vraag: Wat wordt er bedoeld met dat God Zichzelf niet kan verloochenen?

 

Zachtmoedigheid (vriendelijkheid)

Het toppunt van zachtmoedigheid is Christus, Die aan het kruis gebeden heeft voor Zijn beulen en al het onrecht overgaf in de handen van Zijn Vader, Die de rechtvaardige Rechter is: 

Vader vergeef het hun, zij weten niet wat ze doen’. 

Wie gelijkvormig wil zijn aan Jezus, moet Zijn beeld uitstralen en zachtmoedig en vriendelijk reageren naar anderen toe, ook al is je onrecht aangedaan. 

Vraag: Is zachtmoedigheid een moeilijke vrucht?

Zachtmoedig betekent vriendelijkheid, mild in je oordeel. Zachtmoedigheid is nauw verbonden met het begrip nederigheid, liefde en vriendschap. Deze christelijke levenshouding heeft betrekking op onze woorden, onze daden en gevoelens. Zij staan lijnrecht tegen over woede, strengheid, geweldadigheid en eigen rechter spelen.

Zachtmoedige mensen blijven ook wijze mensen ook als gaat om smaad en  laster

Vraag: Hoe gaan wij om met onrecht in ons leven? Hoe kunnen wij zachtmoedig blijven als wij er emotioneel bij zijn betrokken?

Lezen Jakobus 3: 9 t/m 18

Deze vrucht van de Geest geeft de toon aan voor de samenleving van christen en niet christenen.

Vraag: Waarom gaat er zoveel mis in de samenleving? 

Zachtmoedigheid betekent dat je de waardigheid van de ander respecteert. Als je vindt dat de ander correctie nodig heeft in zijn opvattingen of gedrag, dan kun je dat het beste doen door middel van een vriendelijke vraag, en niet met dwang of een bepaald soort dreiging. Zachtmoedigheid houdt in dat je de ander niet keihard zegt wat je allemaal denkt, maar dat je hem gevoelig en met respect tegemoet treedt. We moeten bedenken hoe onze woorden overkomen en welke gevoelens ze oproepen. We moeten ons zelf ook niet bedreigd voelen door tegenstand of afkeer. 

Stelling: Conflictsituatie behoren wij over te geven in de hand van God. 

Matth. 11: 29, 30

29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Vraag: Wat bedoelt Jezus hiermee? Hoe kunnen wij ons oefenen in zachtmoedigheid?

 

Zelfbeheersing (matigheid)

Zelfbeheersing of matigheid betekent dat je je maat weet. Het gaat om bedachtzaamheid, behoedzaamheid, bescheidenheid, zelfverloochening en kuisheid. 

Bij matigheid en zelfbeheersing gaat het over iemand die macht of controle heeft over zijn lichamelijk en geestelijk leven. Het gaat bij deze vrucht van de Geest om wijsheid waarmee we onze verlangens en lusten, onze gedachten, gevoelens en gedrag in toom weten te houden. Het gaat om innerlijke kracht die ons de wilskracht geeft, maar ook het gezond verstand,  om deze vrucht te laten groeien. 

Stelling: Het blijft een strijd om ons zelf te beheersen. 

Wijsheid is van groot belang om de zelfbeheersing in praktijk te brengen. Om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Een door de Geest geleid gezond verstand stelt ons in staat om te bepalen hoever we kunnen gaan in het toegeven van bepaalde begeerten. Daarnaast maakt de Geest door deze vrucht ons duidelijk welke gewoontes zondig zijn en met welke wij moeten breken. 

Vraag: Als wij telkens in oude gewoontes terugvallen, kunnen we dan nog wel oprecht aan God vergeving vragen?

De vrucht van matigheid betekent natuurlijk niet dat je nergens van mag genieten. Paulus laat duidelijk weten om niet mee te doen met de mensen die bepaalde dingen verbieden

Lezen 1 Timotheüs 4: 1 t/m 8 

Vraag: Hoever gaat de christelijke soberheid?    Wat is de grens tussen dankbaar genieten en onmatig gebruiken? 

1 Korinthiërs 6:19

Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus?

Ons lichaam is een tempel. Maar alle taboes zijn opengebroken. Vrijheid, blijheid.  Bevrediging voor een moment, en daarna een leeg en naar gevoel. Denk aan verslaving van drank, drugs, vraatzucht, seks enz. 

Vraag: Hoe passen wij de matigheid toe als het gaat om ons lichaam?