Lezen Lucas 19: 28 t/m 44 : Intocht in Jeruzalem – Gezegend is de Koning!

Jezus kwam uit Jericho, dat niet ver ten oosten van Jeruzalem ligt. Jezus besloot dat het moment was aangebroken om zich openlijk te manifesteren als de Messias, die door God naar de aarde was gezonden.

Vraag: Hoe zou jij de Messias omschrijven?
Wat betekent het woord Messias letterlijk?

Jezus weet ook dat er een ezelsveulen op Hem wacht. Het is de ezel van Zacharia 9: 9
‘Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin’
Geen enkele koning zou het in zijn hoofd halen om op zo’n simpel ezeltje te rijden.
Andere koningen zouden op een paard rijden of in een draagstoel of wagen binnenkomen.
De keuze van een ezel als rijdier laat iets van Jezus’ karakter zien: Zijn nederigheid en zachtmoedigheid. Dat beeld wordt nog versterkt doordat Jezus ervoor koos om niet op een volwassen ezel te rijden, maar op een jong veulen, dat nog nooit bereden was geweest. De twee discipelen brachten de ezel bij Jezus, en de ezel droeg Jezus op zijn rug en bracht Jezus bij de mensen. Doorgaans is een ezelsveulen erg weerbarstig als hij voor het eerst een berijder heeft, maar in dit geval gaat het heel goed. Met Jezus als berijder voelde het veulen zich kennelijk op zijn gemak!

Vraag: Wat kunnen wij hierin van de ezel leren?
Welke verwachtingen hadden de mensen van Jezus?
Welke verwachtingen heb jij van Jezus?

De menigte zag hoe Jezus, rijdend op het ezelsveulen, op weg was naar Jeruzalem. Bij velen van hen gingen de ogen open, waardoor ze Jezus herkenden als de beloofde Messias die natuurlijk naar Jeruzalem zou gaan om het koningschap op te eisen. Hoera, ze zouden eindelijk worden bevrijd van de Romeinse overheersing! Ze waren buiten zichzelf van enthousiasme. Hosanna! Gezegend is Hij die komt in de Naam van de HEERE.
Het zijn woorden n.a.v. Psalm 118: 26 Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE. 27 De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feest[offer] vast met touwen tot aan de horens van het altaar.

Jezus zou zelf het offer worden, als Lam geslacht, het feest van onze verlossing.
Maar Jezus huilde toen Hij naar de stad keek. Hij wist dat Hij, als de Zoon van God zou worden afgewezen, zal worden veroordeeld, zal worden gedood.
Vraag: Hoe bewogen zijn wij om het lot van hen die Jezus als Redder afwijzen?
Hoe kan het dat de mensen die hier zo enthousiast riepen: Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE,
een paar dagen later riepen: Kruisig Hem!
Mensen kunnen soms veranderen als ze op de een of andere manier teleurgesteld zijn in God.
Is dit herkenbaar?

Lezen Lucas 22: 14 t/m 23: Instelling van het Heilig Avondmaal
Vraag: Wat was de diepste reden dat Jezus het Heilig Avondmaal heeft ingesteld?
Wat zegt het jou dat Hij jou uitnodigt aan Zijn tafel en ernaar verlangt dat je dicht bij Hem komt?

Lezen Lucas 22: 54 t/m 62 : de verloochening van Petrus
Vraag: Waarom faalde Petrus, terwijl hij eerst zo zeker was van zichzelf.
Wat leren wij hieruit over onze eigen tekortkomingen als het gaat om uitkomen voor je geloof
Petrus was impulsief. Hoe impulsief zijn wij, ben jij?

Lezen Lucas 23: 33t/m 43: gesprek met moordenaar aan het kruis
Vraag: Wat is er zo bijzonder aan het gesprek tussen Jezus en de moordenaar aan het kruis?

Goede Vrijdag eindigt met de begrafenis van Jezus. Dat lijkt vanzelfsprekend. Op het sterven volgt een begrafenis.
Vraag: Waarom was de begrafenis van Jezus zo belangrijk?